Hakkımızda

Artvin Organik Ürünleri Mağazamız , profesyonellerin yönettiği, kurumsallığı hedeflemiş bir firmadır. Gücünü, kurucu ortaklarının ve çalışanlarının “doğa” ve “insan” sevgisinden alır.
Artvin Organik Ürünleri Ailesi’nde aynı etik değerlere sahip kurucular, yönetim kurulu üyeleri ve bu değerleri benimseyen çalışanlar, ortak hedeflere ulaşmak için çaba göstermektedir. Biz diğer şirketlerden farklı ve ayrıcalıklı kılan; ödün verilmeyen bu değerler ile çözülmeyen birlik ruhudur.
Firmamız olarak; her koşulda müşteri memnuniyetini sağlayarak, ülkemiz organik sektöründe kalitenin önderi olmak için çalışıyoruz. Seçtiğimiz hedef, yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada insanlara en iyi ürünü, mükemmel hizmet anlayışımızla sunarak; markamızı gelecek kuşaklara taşımaktır.

“Umut, mutluluktan alınmış bir miktar borçtur.” Joseph Joubert

Bu yolda ilerlerken temel değerlerimiz olan; dürüstlük, şeffaflık, güvene dayalı çalışma, vefa, etkin iletişim doğaya ve çevreye saygılı olmak kavramları bize ışık tutacaktır.

Arvin Organik Ürünleri Ailesi Olarak bizler,

Güven kavramı ile ne anlıyoruz?
• Hukuk ve ahlak kuralları içerisinde çalışmayı, toplum çıkarlarına ters düşen tutum ve davranışlardan kaçınmayı anlıyoruz.
• İşbirliği yapacağımız kişi ve kurumları seçerken, bizimle aynı değer ve inançları paylaşanlarla çalışmaya; uzun süreli, karşılıklı güven ve saygıya dayanan bir ilişki kurmaya özen gösteriyoruz.
• Tedarikçilerimiz, tüketicilerimiz ve tüm paydaşlarımızla oluşturduğumuz büyük ailenin kurum kültürümüzün temel ilkeleri doğrultusunda gelişimini sağlıyoruz.
• Tüm çalışma alanlarımızda, çevremizdekilerle güvene ve dürüstlüğe dayalı, sürekli olarak işbirliği içinde çalışıyoruz.

Etkin İletişim kavramı ile ne anlıyoruz?

• Çalışanlarımız arasında her düzeyde açık, çift yönlü, anlaşılır bir iletişim ortamı sağlamayı anlıyoruz.
• Günümüzde paha biçilmez bir değeri olan bilginin, sağlıklı kararlar almayı sağlayan en önemli öğe olduğunu biliyor ve bilgilerimizi paylaşıyoruz.

Şeffaflık kavramı ile ne anlıyoruz?

• Toplumsal ilişkilerimize özen göstererek; çalışmalarımıza ışık tutan açıklık ilkesi çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirme görevini tam olarak gerçekleştiriyoruz.
• Kurumsal yapımızda ve çalışmalarımızda mümkün olan en üst düzeyde “şeffaflık” sağlıyoruz.

Vefalı olma kavramı ile ne anlıyoruz?

• Maddi değerler kadar manevi değerlere de önem vermeyi anlıyoruz.
• Gereken her durumda birbirimizin yanında olmayı, birbirimizi desteklemeyi kültürümüzün önemli bir parçası olarak görüyoruz.
• Kurum içi ve dışı ilişkilerimizi, sağlıklı insan ilişkileri anlayışına dayalı olarak yürütüyoruz.

Doğaya ve Çevreye Saygı kavramı ile ne anlıyoruz?

• Doğayı ve çevreyi korumayı en yaşamsal, en temel görevlerimizden biri saymayı anlıyoruz.
• Doğa ve çevre duyarlılığını yürekten paylaşıyoruz. Doğa ve çevre konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik her türlü çabayı destekliyoruz.

Şirket olarak her türlü faaliyet ve işlemimizde Organik Gıda sektörünün etik-mesleki ilkelerine ve profesyonel davranış kurallarına uyarız. Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılarak, taahhüt ettiğimiz gibi, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve temiz toplumla ilgili evrensel ilkelere tam uyum sağlar, içselleştirdiğimiz bu ilkelerin tüm paydaşlarımız tarafından da uygulanması için gerekli hassasiyeti gösteririz. Toplumun gelişmesine ve çevrenin korunmasına destek veririz.

Temel ilkelerimiz, her türlü işlem ve davranışımızda bizlere yol gösterir.

Dürüstlük: Çalışma ve faaliyetlerimizde, tüm paydaşlarımız ve diğer taraflar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalırız.

Güvenilirlik: Çalışma sektörümüzün temelinde güvenin yattığının bilinciyle müşterilere ve diğer tüm çalışma arkadaşlarımıza açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir, zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunarız.

Tarafsızlık: Paydaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşmaz, hiçbir koşul ve şartta ayrımcılık yapmayız.

Uygunluk: Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu olmak üzere; ilgili tüm yasa, yönetmelik ve standartlara uyarız.

Saydamlık: Sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, müşterileri ve kamuyu tam, doğru ve zamanında bilgilendiririz.

Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve Çevreye Saygı: Şirketin tüm çalışma, uygulama ve yatırımlarında şirket imajı, faydası ve karlılığı ile birlikte toplumsal fayda, Organik Gıda sektörünün geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması ve sektöre olan güvenin sürdürülmesi hususlarını gözetir, çevre, tüketici ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyarız.

Tutum ve çalışmalarımızda uymamız gereken kuralların, bunlarla sınırlı olmadığını ve tüm etik kuralların yazılı hale getirilmesinin mümkün olmadığını biliriz. Burada yazılı olmayan bir durumla karşılaştığımızda, temel ilkelerimiz ışığında davranır, emin olamadığımız durumlar için de üstlerimize danışırız.
Şirketimizin başarısının ve itibarının korunması için bir bütün olarak etik ilkelere uymamız gerektiğini biliriz. Birimizin bile etik ilkelere aykırı davranışı, müşterilerimiz ve çalışma arkadaşlarımız nezdinde güvenilirliğimizi ve çalışmalarımızı etkileyebilir. Bu nedenle, etik ilkelerimize aykırı bir davranış veya işlem ile karşılaştığımızda veya bu yönde bir şüphemiz oluştuğunda, aykırılıkları üstlerimize ve/veya Etik Hattı’na mutlaka bildiririz. Bu, etik ilkelere uygun davranmak kadar önemlidir. Ayrıca, hat üzerinden yaptığımız bildirimlerin gizli tutulacağının ve bildirimimiz nedeniyle herhangi bir yaptırım ile karşılaşmayacağımızın bilincindeyizdir.

Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve Temiz Toplum

İnsan Hakları

Herkes, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtilen; yaşama, hür olma, güvenlik içinde bulunma, işkence ve kötü muamele görmeme, eşit ve adil yargılanma, özel hayatın gizliliği, yerleşme ve seyahat etme, evlenme, mülkiyet edinme, düşünme ve düşüncelerini açıklama, genel ve eşit oy ile kamu yönetimine katılma, kamu hizmetlerinden eşit yararlanma, adil ve eşit şartlarda çalışma, dinlenme ve ücretli izin, sosyal güvenlik, adil ve eşit öğrenim görme, bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılma ve bu faaliyetlerden faydalanma, din ve vicdan hakları gibi temel insan haklarına sahiptir. Bu kapsamda, insan haklarına saygı birinci önceliğimizdir.

Çalışma Koşulları

Müşterilerimizin, çalışma arkadaşlarımızın sağlıklı ve güvenli çalışma ortamına önem vermesine, çalışanlarının ırk, cinsiyet, inanç, din, etnik köken, siyasi görüş, yaş, engellilik hali vb. konularda ayrımcılık ve tacize maruz bırakılmamalarını temin etmeye çalışırız. Müşterilerimizde, zorla çalıştırma uygulamalarının ve çocuk istihdamının bulunmasını kabul etmeyiz.

Çevre

Doğal kaynakların verimli kullanılması ve süreçlerimizden kaynaklanan atıklarımızın mümkün olabilecek en az düzeye indirilebilmesi için çalışmalar yürütürüz. Çevresel yasa ve yönetmeliklere tam uyarız. Paydaşlarımız arasında bu konuda duyarlılığın geliştirilmesini teşvik ederiz. Çalışmakta olduğumuz işletmelerin bu konuda gereken önlemleri almasını talep ederiz. Çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız için geri dönüşüm ve yeniden kullanım faaliyetlerini desteklemek ve bu konuda farkındalığın geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yaparız. Sera gazı emisyonlarının düşürülmesini sağlamak için, uluslararası işbirlikleri yaparak şeffaflık politikalarını destekleriz. Tedarikçilerden alınan hizmet ve servislerin seçiminde topluma ve çevreye daha duyarlı faaliyet / üretim sistemleri ile çalışan tedarikçileri tercih ederiz.

Temiz Toplum

Rüşvet ve yolsuzluğun her türlüsünün Şirketimiz tarafından kabul edilemez olduğunu ilgili kurumlarla olan ilişkilerimizde açıkça belirtiriz.

Topluma Katkı

Sürdürülebilir gelişme ve toplumsal katılım ilkesinin bir uzantısı olarak, içinde bulunduğumuz fiziksel ve sosyal çevrenin gereksinimleri ve talepleri doğrultusunda toplumsal katılım uygulamalarını hayata geçirir, kültür, sanat, eğitim gibi alanlarda sosyal sorumluluk projeleri geliştiririz.